Kárpátalja »visszatér a Magyar Szent Korona testébe«

fedinec-csilla-karpatalja.jpgMejelent Fedinec Csilla A Magyar Szent Koronához visszatért Kárpátalja c. könyve - ajánló, könyvbemutató

Hogy mi történt Kárpátaljával az 1938. november 2-ai első bécsi döntés következtében? „A Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területeknek az országgal egyesítéséről” szóló 1938. évi XXXIV. törvénycikk úgy fogalmazott, hogy „az elszakított Felvidék”, közte a történeti Kárpátalja magyarok lakta, alföldi része „visszatér a Magyar Szent Korona testébe”; a magyar állam „visszacsatolja” a felvidéki területeket. Az 1938. november 3-i budapesti minisztertanácsi jegyzőkönyv „Csehszlovákia által átengedett”, „felszabadult” területekről tesz említést.

Hogy mi történt Kárpátaljával 1939. március közepén? „A Magyar Szent Koronához visszatért kárpátaljai területeknek az országgal egyesítéséről” szóló 1939. évi VI. törvénycikk úgy fogalmazott, hogy „az elszakított Felvidék” visszatérése után „az ezeréves határokkal szegélyezett […] Kárpátalja is visszatért a Magyar Szent Korona testébe”, a magyar királyi honvédség kötelességteljesítésének köszönhetően megtörtént „Kárpátalja birtokbavétele”, és a „birtokba vett területeket a magyar törvényhozás a magyar állam területéhez visszacsatolja”. Az 1939. március 17-i, március 28-i, április 4-i magyar minisztertanácsi jegyzőkönyvekben „Ruszinszkó katonai elfoglalásáról”, „megszállásáról”, „visszacsatolásáról” esik szó.

Hogy mi történt Kárpátaljával ezután? Erről szól a Jaffa Kiadónál megjelent kötet, amelyet a könyv gondozói e szavakkal ajánlanak az olvasó figyelmébe:

Az 1938. november 2-án aláírt első bécsi döntés, majd az 1939. márciusi magyar katonai akció következményeként a történeti Kárpátalja területe ismét Magyarország része lett. Bár az új állapotokat rögzítő törvénycikk „a Magyar Szent Koronához visszatért kárpátaljai területekről” beszélt, Fedinec Csilla kötete rámutat: a sok szempontból „köztes térnek” számító, összetett nyelvi és etnikai bonyodalmakkal szembenéző régióban nem fogadta egyöntetű lelkesedés a két évtizedes szünet után visszatérő magyar közigazgatást.

Ám a történész nem csupán a részletesen bemutatott történeti-politikai eseményekre koncentrál. Könyvéből kiderül az is, létezett-e „kárpátaljai szellem”, és ha igen, azt mi képviselte leginkább: a fenyőerdőkkel borított romantikus hegygerincek, a gazdag történelmi emlékekkel rendelkező városok, a magyar őstörténet kultikus pontja: a Vereckei-hágó, a terület sokrétű – utóbb szinte mind egy szálig halálba küldött – zsidó lakossága, netán a „leghűségesebb nemzet”, azaz a ruszinok közössége, akik sohasem kaphatták meg a nekik ígért autonómiát. Fedinec Csilla forrásokban gazdag és olvasmányos kötete számos olyan eseményt és történetet tárgyal, amelyek hatásai a jelenbe nyúlnak, bizonyítva ezzel, hogy háromnegyed évszázaddal az események után még mindig vannak feltáratlan és kibeszéletlen fejezetek történelmünkben.

Kiadó: Jaffa Kiadó - Szerző: Fedinec Csilla - Kiadás éve: 2015. ISBN: 9786155492907 - Terjedelem: 250 - Formátum: 140*200 || Fedinec Csilla 1968-ban született Beregszászon. Az Ungvári Állami Egyetemen diplomázott, az 1990-es években ugyanitt oktató. PhD-fokozatát 1996-ban szerezte a Magyar Tudományos Akadémián. 2002-től a budapesti Teleki László Intézet Közép-európai Tanulmányok Központjában dolgozott. Jelenleg az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetének tudományos főmunkatársa.

Frissítés, MTI-hír:

Budapest, 2015. december 7., hétfő

Kárpátalja visszacsatolásáról jelent meg történeti munka a Jaffa Kiadónál


- Nem fogadta egyöntetű lelkesedés Kárpátalján a két évtized után visszatérő magyar fennhatóságot - mondta el az MTI-nek Fedinec Csilla történész, akinek a régió 1938 és 1944 közötti történelmét feldolgozó munkája A magyar Szent Koronához visszatért Kárpátalja címmel jelent meg a Jaffa Kiadónál.

A Kárpátalja 1918-tól napjainkig tartó történelmével két évtizede foglalkozó szerző hozzátette: a két világháború között a magyarországi közvéleményben tévesen a "magyar Kárpátalja" képe élt, holott a valóságban a terület etnikailag és nyelvileg is igen sokszínű volt. Az 1941-es magyar népszámlálás adatai szerint a lakosság mintegy 27 százaléka vallotta magát magyarnak szemben 58 százalékkal, aki magát ruszinnak/ukránnak tartotta.

A magyar kormány a terület-visszacsatolások után elsősorban a magyaroknak akart kedvezni, és a korabeli közvélekedés szerint a kisebbségből többségbe került magyarságnak elemi igénye volt az idegen uralom alatt eltöltött évtizedek sérelmei miatti kárpótlás, valamint az elveszített gazdasági, kulturális és közigazgatási pozíciók visszaszerzése.

A visszacsatolás után azonban nagy számban érkeztek a trianoni országterületről "ejtőernyősök" vagy "anyások" a helyi hivatalokba. Emellett csak azok tarthatták meg a közigazgatásban betöltött állásukat - legyen szó bár magas rangú hivatalnokról vagy egyszerű útkaparóról -, akiket az erre illetékes bizottságok a magyar nemzethez megfelelő mértékben lojálisnak ítéltek. Hasonló kritériumok alapján döntöttek arról, ki kaphatott nyugdíjat, iparengedélyt vagy szociális támogatást - hangsúlyozta Fedinec Csilla, hozzáfűzve, az ezen jelenségek miatti rosszérzést erősítette az is, hogy a lakosság kénytelen volt életszínvonal-romlást elkönyvelni a csehszlovák időkhöz képest.

Általában a ruszin nyelv második államnyelvvé tételét szokták megnevezni mint a magyar időszak legnagyobb jótéteményeit a régióra nézve - mutatott rá a szerző. Kárpátalja autonómiája a magyar kormány határozott ígérete ellenére sosem emelkedett törvényerőre, nem csupán a háborús viszonyok, hanem a magyar belpolitika ellenállása miatt sem.

A ruszin - korabeli elnevezése szerint "magyarorosz" - nyelv valóban élvezett előjogokat, például tanították az iskolákban, használták a hivatalokban, hivatalos nyelvtanát azonban politikai nyomásra dolgozták ki. Az így lefektetett nyelvtan jelentősen eltért a Csehszlovákiában bevett korábbi nyelvfelfogástól, messzire került a veszélyesnek ítélt "ukránizmustól", de egyben a helyi nyelvjárásoktól is, ezzel sokban csökkent a használhatósága - tette hozzá a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Kisebbségkutató Intézetének főmunkatársaként kutató történész.

Tragikus sors várt a régió zsidóságára, akiket még 1941-ben a magyar kormány a kárpátaljai magyar arányszám javítása érdekében arra buzdított, hogy vallja magát magyar anyanyelvűnek és magyar nemzetiségűnek. A zsidóság lélekszáma végül az 1941-es "határ menti területek zsidótalanítása", és az 1944 májusában és júniusában zajló deportálások következtében csaknem százezer főről alig pár ezerre csökkent - emelte ki.

Külön fejezet foglalkozik a könyvben az "időjelzők" és "térképhelyesbítők" álnév alatt is működő Rongyos Gárda kárpátaljai diverzáns akcióival, amellyel a magyar vezetés egy önálló katonai beavatkozás szükségességét akarta kierőszakolni. Ezek a kísérletek azonban nem sokkal járultak hozzá Kárpátalja visszacsatolásához, amelyhez végül ismét Berlin beleegyezésére volt szükség.

Fedinec Csilla kitért arra is, hogy a mindenkori politika jelentősen befolyásolja, mit jelent a régióban élők számára kárpátaljainak lenni. Mint fogalmazott, "előbb volt a politika, csak aztán a kárpátaljaiság", ugyanis az 1918 után hatalmi okokból többször is megváltoztatott határok sosem igazodtak az itt élők etnikai, néprajzi, kulturális, nyelvi vagy más szempontjaihoz.

"A régió magyar és nem magyar népei egyaránt tisztában voltak a maguk kárpátaljaiságával, legfeljebb mást értettek alatta a ruszinok, ukránok, magyarok, szlovákok, csehek, zsidók vagy éppen németek, románok. Ez a helyzet a mai napig nem változott" - tette hozzá.

Hangsúlyozta emellett azt is, a második világháború alatti kárpátaljai magyar uralom "kibeszéletlensége" leginkább arra vezethető vissza, hogy a régióra "kemény, csillogó mázat festett a nemzeti illúzió, a történeti nosztalgia és a politikai romantika".

A magyar Szent Koronához visszatért Kárpátalja című kötetet december 9-én este mutatják be a budapesti Mammut Bevásárlóközpontban, a szerzővel Ablonczy Balázs történész fog beszélgetni.